Rozvoj Brna a brněnských podniků

Rozvoj Brna a brněnských podniků

Těmto tématům se věnuje, zejména v závěrečných kapitolách, nová publikace  M. Foreta z Vysoké škole Karla Engliše v Brně, která má název Marketingové řízení místního rozvoje. (1. vyd., Ostrava: KEY Publishing, 2016, s. 81, ISBN 978 – 80 – 7418 – 266 – 2)

Doc. Ing. Marie Hesková, CSc. z Vysoké školy evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích o ní napsala:

„Monografie zobecňuje konkrétní poznatky a zkušenosti s problematikou marketingového řízení místního rozvoj, získané při realizaci projektu Partnerství pro místní rozvoj, jehož nositelem je Mezinárodní institut marketingu, komunikace a podnikání (IIMCE). Autor monografie profesor PhDr. Miroslav Foret, CSc. je erudovaným odborníkem v oblasti marketingové komunikace, marketingového řízení, marketingového výzkumu a jejich specifických aplikací v oblasti veřejné správy, cestovního ruchu a regionálního rozvoje. Je autorem a spoluautorem více než pěti desítek knižních publikací v České republice i v zahraničí.

Jeho poslední monografie využívá výsledků výzkumů názorů veřejnosti na rozvoj svých měst, které byly realizovány ve Znojmě (2010 a 2011) a hlavně v  Brně (v letech 2013 až 2016). Získané praktické poznatky a zkušenosti jsou promítnuty do zobecňujících teoretických a metodologických principů marketingového řízení místního rozvoje.
Publikace je členěna do devíti kapitol. První tři kapitoly vysvětlují podstatu marketingového řízení, marketingového plánování a objasňují další nástroje využívané v marketingovém managementu. Kapitola čtvrtá prezentuje zajímavou problematiku místního produktu a místní propagace. Na příkladu brněnského pivovaru Starobrno ukazuje přínosy praktického využití zákaznického chování, které M. Foret před téměř čtvrtstoletím označil za pivní lokální patriotismus. Marketingový výzkum je obsahem páté kapitoly. Je zde mj. přiblížena problematika nových postupů využívaných v experimentech v podobě neuromarketingu. Autor poukazuje na výhody současných technologií pro zkoumání rozhodovacích procesů zákazníků a zároveň logicky upozorňuje na jistá nebezpečí jejich zneužití.  Kapitola šestá prezentuje praktické přínosy čtyř opakovaných marketingových výzkumů Brna. Měly za cíl zjistit, který podnik považují Brňané za nejvýznamnější pro další rozvoj města a v čem spatřují v tomto směru hlavní úkoly magistrátu. Téma sedmé kapitoly navazuje na předchozí výzkumy. Nejprve je čtenáři objasněn model RACE pro vyhodnocení efektivity nástrojů public relations. Byl aplikován při publikování článku o výzkumu partnerství v Brně v roce 2014 v měsíčníku Moderní obec. V následujícím roce 2015 vyústil dokonce do lobování před hlasováním zastupitelstva města Brna. Poslední dvě kapitoly monografie jsou věnovány marketingovému řízení místního rozvoje a místního cestovního ruchu, kde je problematika konkretizována na příkladu města Brna. Závěr publikace přináší zajímavý pohled na „Proměny současného marketingového řízení“. Autor kriticky hodnotí nové marketingové trendy a upozorňuje, že v praktické aplikaci marketingu jde v každém konkrétním případě o náročné hledání originálního, specifického a nového přístupu.

Monografii lze ocenit za přístup, který vhodně spojuje teoretické premisy s praktickými příklady realizovaných výzkumů, vysvětluje podstatu budování partnerství pro místní rozvoj, demonstruje využití různých forem marketingového výzkumu na konkrétních příkladech. Recenzovaná monografie je zajímavá svojí tématikou, autorův jazyk je odborný a zároveň srozumitelný. Otevírá zainteresovanému čtenáři nové dimenze vztahů mezi marketingovým řízením místního rozvoje a marketingovým výzkumem a budováním partnerství pro místní rozvoj.“